கடலில் தங்கப் புதையல்

ஸ்பெயின் கடல் பகுதியில் 2 நீச்சல் வீரர்கள் 1500 ஆண்டுகள் பழமையான தங்க நாணய புதையலை கண்டறிந்தனர்.

லூயிஸ் லென்ஸ் பார்டோ, செசார் கிமனோ என்ற சகோதரர்கள், கடலின் ஆழ் பகுதியில் நீந்திய போது ஒளி சுடரை கண்டனர்.

அருகில் சென்று பார்த்தால் பழங்கால தங்க‌ நாணயம் என்பதை அறிந்தனர் அங்கிருந்து 8 தங்க நாணயங்களை எடுத்தனர்.

அவற்றை ஆய்வு செய்ததில், நாணயத்தில் கிரேக்க, ரோமானிய முகம் அச்சிடப்பட்டு இருந்தது.

இதில், கிபி 364 முதல் 408ம் ஆண்டு காலத்தின் 53 தங்க நாணய குவியலை கண்டறிந்தனர்.

ஒவ்வொரு நாணயமும் 4.5 கிராம் எடை இருந்தது. 1500 ஆண்டுகள் பழமையான இவை