உலகில் முதன்முறையாக செயற்கை கருவூட்டல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட குரங்குகள்

6 July 2021 Siva 0

ஃபிராங்கோயிஸின் லங்கூர்ஸ் , இந்த வகை குரங்குகள் சீனாவில், அரிதாகிவரும் வனவிலங்குகளின் பட்டியலில்